Výkon funkce profesionálního předsedy

Výkon funkce profesionálního předsedy

Nabízíme Vám výkon funkce předsedy společenství vlastníků jednotek (SVJ) naší společností, obdobně jako je zajišťování správy domu smluvním správcem.

Pro nezávislou kontrolu naší činnosti současně společenství doporučujeme, aby s externím předsedou byl zvolen i revizor nebo kontrolní komise. Výhodou kombinace externího předsedy a kontrolní komise, popřípadě revizora z řad členů společenství je, že místní členové společenství nejlépe znají potřeby domu a jeho obyvatel a externí předseda tyto potřeby dokáže zajistit. Současně je zajištěna kontrola činnosti externího předsedy lidmi, které členové společenství dlouhodobě znají.

Předseda SVJ je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a stanovami společenství svěřeny do výlučné působnosti shromáždění SVJ, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Současně předseda při výkonu své funkce dbá na dodržování stanov společenství, platných zákonů a dalších obecně platných právních předpisů stejně, jako tak doposud činil výbor SVJ. Předsedu volí a odvolává shromáždění SVJ. Předseda společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit společenství vlastníků jednotek písemně.

Za svou činnost odpovídá předseda shromáždění SVJ.

Funkční období předsedy společenství vlastníků jednotek se řídí Vašimi stanovami. V případě zvolení právnické osoby za statutární orgán je vždy určena konkrétní fyzická osoba, která ji při výkonu funkce předsedy zastupuje.

Předseda společenství vlastníků jednotek zejména:

 • svolává zasedání shromáždění SVJ, připravuje podklady pro jeho jednání a organizuje a řídí jednání shromáždění,
 • předkládá shromáždění zprávu o své činnosti, o hospodaření společenství, návrh rozpočtu pro příští období a další údaje nebo návrhy týkající se hospodaření společenství vlastníků jednotek,
 • zajišťuje vyhotovení zápisu ze shromáždění a seznamuje vlastníky jednotek se zápisem způsobem určeným v rozhodnutí shromáždění,
 • oznamuje vlastníkům jednotek na základě rozhodnutí shromáždění výši, datum splatnosti a způsob úhrady příspěvků určených na správu domu a pozemku a rozhoduje o výši záloh na služby,
 • na základě rozhodnutí shromáždění uzavírá smlouvy s jinými osobami v rámci činnosti společenství vlastníků,
 • kontroluje vedení účetnictví, předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrku a odpovídá za podání daňového přiznání, pokud má společenství vlastníků jednotek povinnost je podávat,
 • vede seznam členů společenství vlastníků a dalších osob, které obývají dům,
 • zajišťuje vyúčtování záloh na služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
 • zajišťuje včasné plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a včasné uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků ze smluv s třetími osobami,
 • plní povinnosti právnické osoby ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků jednotek a jiné povinnosti z právních předpisů a obsluhuje datovou schránku
 • uzavírá nebo mění smlouvu s osobou, která má zajišťovat pro společenství vlastníků některé činnosti správy domu a pozemku,
 • zajišťuje provoz technických zařízení spojených s užíváním společných částí a s užíváním jednotek,
 • rozhoduje o  nabytí, zcizení (tj. prodeji) nebo zatížení movitých věcí, vyjma případů, kdy jde o výlučnou působnost shromáždění SVJ,
 • rozhoduje o  opravě nebo stavební úpravě společných částí domu, vyjma případů, kdy jde o výlučnou působnost shromáždění; v případě náhlé havarijní situace rozhoduje vždy o provedení nezbytné opravy, a jde-li o rozsah oprav spadající do výlučné působnosti shromáždění, svolá následně shromáždění, jemuž předloží zprávu o nezbytně provedených opravách k odstranění havárie,
 • jménem společenství vymáhá plnění povinností vůči vlastníkům jednotek.

Činnosti vykonává předseda společenství vlastníků jednotek dle rozhodnutí shromáždění SVJ.

 

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

ÚŘEDNÍ HODINY

PODATELNA

pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00


Mimo pracovní dobu lze písemnosti vhodit do schránky na dveřích u vstupu do kanceláře LBD.